Thema’s

Positionering

Het imago van een stad wordt in sterke mate bepaald door het meest karakteristieke en levendige deel: de binnenstad! Als voorzieningencentrum van de totale stad met tevens een belangrijke ontmoetingsfunctie is de binnenstad van belang voor de gehele stad. De economische functies zijn hierbij de belangrijkste dragers.

Ruimtelijk-economische structuur

Om de huidige positie van de binnenstad te kunnen behouden, is een duidelijke lange termijn visie noodzakelijk, die ondersteund wordt door de in de binnenstad gevestigde actoren, zoals binnenstedelijke ondernemers, bewoners, publieke- en zakelijke dienstverlening etc. Voor het aantrekken van investeringen is namelijk inzicht nodig op continuïteit, te bereiken middels een heldere visie. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van deze toekomstvisie in nauwe samenwerking met ondernemers.

Pluriformiteit

De multifunctionaliteit van binnensteden de belangrijkste factor die de unieke aantrekkingskracht van de stad bepaalt. Het feit dat de binnenstad gekenmerkt wordt door een veelheid aan verschillende functies moet gekoesterd worden. Er zijn steeds meer actoren betrokken geraakt bij de ontwikkeling van binnensteden. Naast de detailhandel nemen andere consumentgerichte bedrijven in de binnenstad, zoals de horeca, ambacht en dienstverlening, in aantal toe. Specifiek binnen de detailhandel is zorg nodig voor een optimale mix van filiaalbedrijven en speciaalzaken die zorgen voor de “couleur locale”.

Verblijfskwaliteit & veiligheid

Naast het aanbod, die een consument doet beslissen naar een bepaald centrum te gaan, is het verblijfsklimaat van een binnenstad een van de hoofdfactoren. Veiligheid is hierbij, als basisbehoefte,  een vanzelfsprekend onderdeel van verblijfskwaliteit. Door de veelheid van functies in een binnenstad, op een relatief klein oppervlak, is het van het grootste belang dat de binnenstad als veilig wordt ervaren.

Bereikbaarheid & mobiliteit

Voor binnenstedelijke ondernemers is het essentieel dat er een optimale bereikbaarheid voor alle bezoekers en gebruikers van de binnenstad gewaarborgd blijft. De toegankelijkheid van de binnenstad voor verschillende vervoerswijzen is cruciaal en bovendien nodig om de functie van de binnenstad in stand te houden.

De grote bedreiging van de binnenstad ligt in een gebrek aan parkeerplaatsen op maat en een slechte bereikbaarheid per auto. Consumenten kiezen voor het gemak. Wanneer het kernwinkelapparaat niet per auto bereikbaar is, zoekt men zijn heil elders.

Samenwerking

Individuele ondernemers in binnensteden worden met steeds complexere problemen geconfronteerd. Het wordt dus van essentieel belang dat ondernemers gaan samenwerken om op die manier een grotere stem te hebben bij de toekomst van de binnenstad. Ondernemersverenigingen zullen moet aantonen dat ze een specifieke meerwaarde bieden. De verenigingen zullen zich moeten profileren als verlengstuk van de individuele onderneming. Zo ontstaat er een situatie waarbij een brede deelname van centrumondernemers ervoor zorgt dat de belangen collectief behartigd kunnen worden.

NVBO
Secretariaat: L. da Vincistraat 34
3822 EJ Amersfoort
T secretariaat 06 29 31 50 96
E Klik HIER

Tags